KTU darbuotojai – Pasaulio spor­ti­nės ra­dio­pe­len­ga­ci­jos čempionato auksas

Bendruomenė | 2016-09-27

Var­nos apy­lin­kių kal­nuo­se (Bulgarija) rugsėjį vy­ko spor­ti­nės ra­dio­pe­len­ga­ci­jos 18-asis pa­sau­lio čem­pio­na­tas. Jame da­ly­va­vo 342 spor­ti­nin­kai iš 33 pa­sau­lio vals­ty­bių. Lie­tu­vos rink­ti­nei at­sto­va­vo 15 spor­ti­nin­kų, tarp kurių – ir aukso medalį iškovojusi Kauno technologijos universiteto (KTU) Mokslo departamento darbuotoja Vita Daudaravičienė.

Spor­ti­nin­kai skirtingose amžiaus grupėse rugsėjo 3-9 d. vykusiame pasaulio čempionate var­žė­si ke­tu­rio­se rung­ty­se: 3,5 MHz ra­dioo­rien­ta­vi­mo­si (angl. Fo­xo­rin­g) ir sprin­to rung­ty­se, bei144 MHz ir 3,5 MHz kla­si­kos rung­ty­se.

Radioorientavimosi rung­ty­je da­ly­va­vo pen­ki mū­sų ša­lies at­sto­vai. Kaunietė orien­ta­vi­mo­si spor­to tre­ne­rė Auš­ra Bart­ke­vi­čie­nė iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį ir antrąsyk tapo pasaulio čempione moterų grupėje M35 (2012 m. Serbijoje ji tapo šios rungties nugalėtoja M35 grupėje). Šiau­lie­tis Min­dau­gas Nak­vo­sas (V21) užė­mė 12 vie­tą, skelbia skrastas.lt.

Sprin­to rung­ty­je var­žė­si šeši Lietuvos spor­ti­nin­kai. V. Daudaravičienė (M35) užėmė 8 vietą, Si­gi­ta Užie­nė (M50) – 12 vie­tą, Ro­ber­tas Dap­kus (V50) – 14, Ive­ta Dap­ku­tė (M21) – 22, Kęs­tu­tis Ruz­gis (V21) – 28 bei Ri­man­tas Ba­sys (V50) – 33 vietą.

144 MHz kla­si­kos rung­ty­je V. Dau­da­ra­vi­čie­nė iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį (2013 m. Lenkijoje šioje rungtyje ji jau buvo iškovojusi Europos čempionės vardą, o 2014 m. Kazachstane tapo pasaulio čempione 3,5 MHz rungtyje). Auš­ra Bart­ke­vi­čie­ne užė­mė 13 vie­tą. Susumavus moterų rezultatus, ko­man­dų įskai­to­je Lie­tu­vos M35 mo­te­rys lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lius, nusileidusios Rusijos atstovėms, o trečią vietą užėmė čempionato šeimininkės bul­ga­rės.

144 MHz klasikos rungtyje vyrų V50 grupėje R. Dap­kus iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį, A. Skud­ric­kas užė­mė 7 vie­tą, R. Ba­sys – 25-ą. Komandinėje įskaitoje Lie­tu­vos vy­rų V50 ko­man­da pelnė auk­so me­da­lius (si­dab­ro – Rusijos, bron­zos – Vokietijos sportininkai).

Vy­rų elito V21 gru­pė­je M. Nak­vo­sas iš­ko­vo­jo 6 vie­tą, A. Bart­ke­vi­čius – 10, K. Ruz­gis – 19. Vy­rų eli­to ko­man­da lai­mė­jo bron­zos me­da­lius (auk­są – če­kai, si­dab­rą – uk­rai­nie­čiai).

3,5 MHz kla­si­kos rung­ty­je A. Skud­ric­kas iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį, R. Dap­kus užė­mė 4 vie­tą, R. Ba­sys – 13-tą, ir jų ko­man­da pasipuošė si­dab­ro me­da­liais (auk­so iškovojo Rusijos, bron­zos – Uk­rai­nos sportininkai). Šio­je rung­ty­je V. Dau­da­ra­vi­čie­nė užė­mė 9 vie­tą, A. Bart­ke­vi­čie­nė – 10 vie­tą, ir komandinėje įskaitoje 25 se­kun­dėmis ap­len­ku­sios Ru­si­jos spor­ti­nin­kes vėl lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lius, auk­sas atiteko če­kėms.

Ki­tais me­tais Eu­ro­pos 21-asis spor­ti­nės ra­dio­pe­len­ga­ci­jos čem­pio­na­tas vyks Lie­tu­vo­je.

Šiuo metu Lietuvoje veikia penki sportinės radiopelengacijos klubai: Šiauliuose – „Pelengas“ ir „Viražas“, Kuršėnuose – „Lapių medžioklė“, Vilniuje – „Laputė“ ir Elektrėnuose – sporto klubas „Radijo.O“.

Sportinės radiopelengacijos („lapių medžioklės“) pradininkas Lietuvoje buvo Algimantas Buinevičius. Ši sporto šaka pradėta propaguoti 1958 metais.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku